องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
     
  นางสาวสุพัตรา สิมาชัย
 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
     
นางชำนาญ พันธ์สุ
นางรุ้งนภา มุกดาเสถียร
นางอรอุมา ตันเที่ยง
ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1
     
นางสาวหทัยรัตน์ เกตุเพ็ง
นางสาวสุดารัตน์  ตันสาร

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก