องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566
 
สมาชิกสภา อบต.

 
นายณรงฤทธิ์ นิยมแสง
ประธานสภา อบต.สำพันตา
 
 
นายนิติกร อินรอด

จ.อ.ธนาวุธ พรมเปลว

รองประธานสภา อบต.สำพันตา เลขานุการประธาน สภาอบต.สำพันตา

 
 
นายสมโชค พูลสวัสดิ์
นางกุมารี ทาวงศ์ยศ
นายวันจักร กองคำ
ส.อบต.สำพันตา หมู่ที่ 1 ส.อบต.สำพันตา หมู่ที่ 3 ส.อบต.สำพันตา หมู่ที่ 4

 

นายบรรพต ลือคำหาญ
นางสาวสุพัตรา พุทธา
นายอมร กลิ่นขำ
ส.อบต.สำพันตา หมู่ที่ 5 ส.อบต.สำพันตา หมู่ที่ 6 ส.อบต.สำพันตา หมู่ที่ 8
 
 
 
 
นายชัยวรรณ พุฒทา
 
  ส.อบต.สำพันตา หมู่ที่ 9