องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ตามแบบ QR code แบบวัด EIT[วันที่ 2024-03-15][ผู้อ่าน 172]
 
  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.สำพันตา[วันที่ 2024-02-07][ผู้อ่าน 10]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567[วันที่ 2024-01-13][ผู้อ่าน 248]
 
  กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566[วันที่ 2023-12-06][ผู้อ่าน 267]
 
  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" [วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข ประจำปี2566[วันที่ 2023-10-27][ผู้อ่าน 331]
 
  โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 414]
 
  โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-08-23][ผู้อ่าน 285]
 
  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 310]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 [วันที่ 2023-08-12][ผู้อ่าน 258]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 278]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2565[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 9]
 

|1หน้า 2|3|4|5