องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
  ปรชาสัมพันธ์เชิญชวนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน[วันที่ 2023-01-02][ผู้อ่าน 6]
 
  หนูน้อยปลูกผักสวนครัว [วันที่ 2022-12-12][ผู้อ่าน 124]
 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปี 2566[วันที่ 2022-11-15][ผู้อ่าน 7]
 
  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 124]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมัก[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 128]
 
  โครงการให้ความรู้สิทธิประโยชน์ที่สำคัญของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมายต่างๆ[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 132]
 
  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชน[วันที่ 2022-08-05][ผู้อ่าน 119]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2565[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 127]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร[วันที่ 2022-07-20][ผู้อ่าน 114]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว[วันที่ 2022-07-08][ผู้อ่าน 145]
 
  ประชาสัมพันธ์ล่องแก่งหินเพิง[วันที่ 2022-07-04][ผู้อ่าน 127]
 
  โครงการปเองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2565[วันที่ 2022-07-01][ผู้อ่าน 125]
 

|1|2|3หน้า 4|5