องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีงบ 2564 สปสช.[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 182]
 
  โครงการรณค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 149]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[วันที่ 2022-04-26][ผู้อ่าน 143]
 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 168]
 
  ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 134]
 
  ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา[วันที่ 2022-02-08][ผู้อ่าน 127]
 
  ประชาสัมพันธ์สินค้า[วันที่ 2022-01-04][ผู้อ่าน 104]
 

|1|2|3|4หน้า 5