องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
 


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยมีนายวิชัย หัดเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการจากบุคคลภายนอก ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาชน ประชาคม ร่วมประชุม โดยมีการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2024-04-13
2024-03-22
2024-03-15
2024-01-13
2023-12-06
2023-10-27
2023-08-28
2023-08-23
2023-08-15
2023-08-12