องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ2566 ณ วัดโคกกระจง


 "วันสงกรานต์" ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยที่เป็นเอกลักษณ์และควรได้รับการอนุรักษ์ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสืบไป 
             เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์นี้ จึงได้จัดกิจกรรม   

             "สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566" ขึ้น 
ภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการสรงน้ำพระที่นำสิริมงคล  เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุข การแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ ผู้มีพระคุณ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี ประเพณีสงกรานต์จึงเป็นประเพณีที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน

2023-05-26
2023-04-14
2023-04-05
2023-03-10
2022-07-20
2022-06-07
2022-05-25
2022-05-25
2022-04-26
2022-03-22