องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566
 
ประวัติและความเป็นมา


 


    เดิมตำบลสำพันตา ได้จัดตั้งต่อจากตำบล นาดี ซึ่งใช้ต้นไม้เป็นชื่อตำบล คือ ต้นสามพันตาเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีจำนวน 9 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ในการปกครอง ปัจจุบัน นายลือศักดิ์ พลราม เป็นกำนัน

     องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540โดยมีนายสมเรือง ก้อนสันทัดกำนันตำบลสำพันตาเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่งคนแรกและได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีนายศุภฤกษ์ บุญเจริญ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนปัจจุบันและมีนายลือศักดิ์ พลราม เป็นกำนันตำบลสำพันตา