องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566
 
สำนักปลัด

 
นายภิรมย์ ธรรมมา
หัวหน้าสำนักปลัด
   
จ่าเอกทนงศักดิ์ ช่างชุบ
นายพีรพงศ์ ศิริวัฒน์
ว่าง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 

 
น.ส.จันทร์จิรา  ผลไธสง

จ.ส.อ.อภิศักดิ์  คงยืน
เจ้าพนักงานธุรการ


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
     
น.ส.วชิราภรณ์ ก้อนสันทัด นางวัชราภรณ์ เอียงผา น.ส.นาฏยาภรณ์ พิมพ์จันทร์
นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
นายสมชาย แสงดึก
  นายชัยพร ลาพา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ภารโรง