องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566
 
กองคลัง

 
นางขวัญใจ ม่วงงาม
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
นางสาวจินตนา เต็มดวง
ว่าง ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
  ว่าง  
  เจ้าพนักงานพัสดุ  
     
นางสุฑารัตน์ พรมพิลา
  นางสาวรุ่งทิวา พิมพิสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้้
     
นางสาวพรลดา โตเขียว
  นางสาววีระญา กาวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี