องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 

8  ส.ค. 2566 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยฟาร์มไก่นายสงัด ถึงทางเข้ามงกุฎฟาร์ม หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร (หรือตามสภาพ) รายละเอียดงานตามแบบ อบต.สำพันตา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566 จ้างปรับปรุงท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังหมัน วางท่อประปาขนาด 3 นิ้ว ปริมาณงานยาว 1,250 เมตร รายละเอียดงานตามแบบ อบต.สำพันตา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มบ้านเด่นชัย ซอย 14/2 หมู่ 2 บ้านคลองชุมพล ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร(หรือตามสภาพ) ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดงานตามแบบ อบต.สำพันตา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไหล่ทางคสล.หน้าถังประปาหมู่บ้าน(แห่งใหม่)หมู่ที่ 2 บ้านคลองชุมพล พื้นที่ 51 ตร.ม.รายละเอียดงานตามแบบ อบต.สำพันตา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากปากซอย 3/2 จนถึงบ้านนายสำราญ พาสุข หมู่ 2 บ้านคลองชุมพล ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร(หรือตามสภาพ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดงานตามแบบ อบต0สำพันตา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566 จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านคลองชุมพล จากหน้าบ้านคุณประไพ แซ่ลิ้ม ถึงคลองหลักเส งานวางท่อคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 233 เมตร งานบ่อพักขนาด 0.60x0.60 เมตรจำนวน 7 บ่อ ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดงานตามแบบ อบต.สำพันตา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 82-3683 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนนานางสุขถึงนานายชารี หมู่ที่ 4 บ้านแก้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาตะแกรงเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางบุญเหลือ พิมพ์สุวรรณ ถึงบ้านนางสาวสุนัน พงษ์นาค หมู่ที่ 3 บ้านแห่ ส่วนที่ 1 กว้าง 0.50x0.50 ม.ยาว 85 ม. ส่วนที่ 2 กว้าง 0.40x0.40 ม.ยาว 30 ม.พร้อมงานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดงานตามแบบ อบต.สำพันตา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สารกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 2 บ้านคลองชุมพล คุ้่มบ้านเด่นชัย ซอย 141 ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม.ยาว 130 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.ไหล่ทาง 0.50 ม.(หรือตามสภาพพื้นที่) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายตามแบบ อบต.สำพันตาที่ 22566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566 จ้างวางท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังหมัน วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 2,000.00 เมตร ตามแบบ อบต.สำพันตาที่ 5/2566 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดงานตามแบบ อบต.สำพันตา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566 ซื้อวัสดุเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล และป.1-ป.6 สังกัด (สพฐ) โรงเรียนบ้านโคกกระจง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เดือนมิถุนายน (วันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล และป.1-ป.6 สังกัด (สพฐ) โรงเรียนบ้านหนองแหน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เดือนมิถุนายน (วันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง