องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 

16  พ.ค. 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญศรี เจริญภูมี - ฟาร์มนายสงัด จันทร์สว่าง ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร (หรือตามสภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน บริเวณซอยฟาร์มไก่นายสงัด ถึงทางเข้ามงกุฎฟาร์ม ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร (หรือตามสภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระจง บริเวณข้างบ้านนายฉ่ำฉา ม่วงงาม ถึงบ้านนายอดุลย์ ม่วงงาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 260.00 ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร (หรือตามสภาพ) ตามแบบอบต.สำพันตา กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน สายบ้านนายบุญศรี เจริญภูมี ถึงฟาร์มนายสงัด จันทร์สว่าง ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. ไหล่ทาง 0.50 เมตร (หรือตามสภาพพื้นที่) ตามแบบ อบต.สำพันตากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างน้ำดื่มและอาหารกลางวันโครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566 จ้างก่อสร้างรางยูระบายน้ำแบบฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสามัคคี จากหน้าบ้านนางพิม ชมสาร ถึงที่นางพิม ชมสาร ปริมาณงาน ยาว 160 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566 จ้างก่อสร้างรางยูระบายน้ำแบบฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสามัคคี จากบ้านนางจรูญ ครูสอน ถึงบ้านนายสมทอง เครือสอน ปริมาณงาน ยาว 150 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-4372 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566 จ้างจัดทำ Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-4372 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม-10พฤษภ่าคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำนักปลัดโคมคู่ติดเพดาน จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านห้วย เส้นเรียบแควหนุมานไปโรงสูบน้ำ กว้าง 3.50 ม.ยาว 1,160ม.หนา 0.10 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 406 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านห้วย เส้นหนองขี้ควายจากฟาร์มหมู หมู่ที่ 1 ไปหมู่ 9 กว้าง 3.50 ม.ยาว 345ม.หนา 0.10 หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 121 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระจง ซอยทางเข้าสวนนายอัครพล อินสุข กว้าง 3.50 ม. ยาว 345 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 121 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566 จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ซอยทางเข้าประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 ลบ.ม.ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 172 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวันโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง