องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sampanta.go.th
 
 

19  มิ.ย. 2567 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟฟ้าและสวิทซ์แสงแดด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567 ซื้อครุภํณฑ์ไฟฟ้าวิทยุโคมไฟถนนโซล่าร์เซล พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2,6,7 ปริมาณงาน จำนวน 16 ต้น ตามลักษณะและแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านคลองชุมพล บริเวณในซอย 9 กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาณลูกรัง 240 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.สำพันตากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านคลองชุมพล บริเวณในซอย 4 กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาณลูกรัง 100 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.สำพันตากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านคลองชุมพล บริเวณหน้าทางเข้าโรงน้ำ ถึงโรงงานหงษ์ยิป กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณลูกรัง 240 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.สำพันตากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 75 kw แบบปั๊มแกนของสถานีบ้านแห่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สารกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567 จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงและเต็นท์ที่ใช้ในโครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 9 , 16 , 23 และ 30 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567 จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านวังหมัน จากถนนลาดยางไปในหมู่บ้าน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.สำพันตากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567 จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านวังหมัน บริเวณถนนเส้นโคกคาม กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง 240 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.สำพันตากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 9 , 16 , 23 และ 30 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567 จ้างเหมาจัดทำสนามฟุตบอลและสนามเปตองที่ใช้ในการแข่งขันโครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 9 , 16 , 23 และ 30 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันโครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 9 , 16 , 23 และ 30 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567 จ้างจัดทำป้ายโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง (กองการศึกษา) ขนาด 1.2x2.4 เมตร วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567 จ้างเหมาจัดสถานที่ เวที เครื่องเสียง และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในงาน โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง กจ 9471 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง