กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในอบต.สำพันตา
 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓
 แผนพัฒนาบุคลากร
 รายงานอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลประจำปี
 รายงานภาระค่าใช้จ่ายในงานบุคคล ประจำปี
 ร้องเรียนร้องทุกข์การป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 สถิติการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพ
 สถิติการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์
 นโยบายผุ้บริหาร
 วิสัยทัศน์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 2565
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 E- Service ขอน้ำอุปโภค บริโภค
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กรมบัญชีกลาง
  E- Service แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ
  E- Service ขอรับการช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ ทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
  “สำพันตาชุมชนน่าอยู่ ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างงานการเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงล่องแก่งหินเพิง”  
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
[21-07-2022]
รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนใกล้ชิต
รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนใกล้ชิต
[07-06-2022]
แผ่นพับ วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น
แผ่นพับ วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น
[02-06-2022]
 
สายด่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
สายด่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
[31-05-2022]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
[31-05-2022]
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีงบ 2564 สปสช.
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีงบ 2564 สปสช.
[25-05-2022]
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี    
       -  แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี  newcenter20120702174510.pdf   00-00-543  24
 2   งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554    
       -  ข้อบัญญัติประจำปี 2554    00-00-543  0
 3   แผนการดำเนินงาน    
 4   รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554    
       -  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554  newcenter20120703100004.docx   00-00-543  8
 5   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตาประจำปี ๒๕๕๕    
       -  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สอง  newcenter20120920134623.pdf   00-00-543  11
       -  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง  newcenter20120920134555.pdf   00-00-543  9
       -  สมัยสามัญ สมัยที่สาม  newcenter20120920134526.pdf   00-00-543  21
       -  สมัยสามัญ สมัยที่สอง  newcenter20120920134501.pdf   00-00-543  26
       -  สมัยสามัญ สมัยแรก  newcenter20120920134423.pdf   00-00-543  19
 6   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕    
       -  เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕  newcenter20120817141717. ก   00-00-543  15
 7   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
       -  ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณา พ.ศ. 2556  newcenter20121010131525.pdf   00-00-543  17
 8   แผนพัฒนาสามปี อบต.สำพันตา พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘    
       -  แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘  newcenter20121010140213.สำพันตา ๒๕๕๖-๒๕๕๘   00-00-543  107
 9   ประกาศอบต.สำพันตา เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตาจัง    
       -  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา  newcenter20130523163404.pdf   00-00-543  27
 10   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตาประจำปี ๒๕๕๖    
       -  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่สอง  newcenter20130919134032.docx   00-00-543  15
       -  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง  newcenter20130912113336.ค   00-00-543  10
       -  สมัยสามัญ สมัยที่สาม  newcenter20130912113100.ย   00-00-543  18
       -  สมัยสามัญ สมัยทีสอง  newcenter20130912113014.ย   00-00-543  12
       -  สมัยสามัญ สมัยแรก  newcenter20130912112916.พ   00-00-543  19
 11   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    
       -  ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณา พ.ศ. 2557  newcenter20131017155242.docx   00-00-543  12
 12   แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557    
       -  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557  newcenter20131113131417.pdf   00-00-543  31
 13   ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ    
       -  ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ  newcenter20131128120201.pdf   00-00-543  21
 14   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 255    
       -  กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2557  newcenter20140404141143.docx   00-00-543  35
 15   การจัดองค์ความรู้ (KM)    
       -  นโยบายการกำกับดูแลองคืกรที่ดี  newcenter120151126161854.doc   00-00-543  8
       -  ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา  newcenter120151126161738.doc   00-00-543  6
       -  นโยบายต่อต้านคอรัปชั้น  newcenter120151126161625.docx   00-00-543  6
       -  ประกาศฯนโยบายคุณธรรมจริยธรรม  newcenter120151126161327.docx   00-00-543  8
       -  แผนการจัดองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การสงเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล    00-00-543  0
 16   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘    
       -  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  doc120160615170818.doc   01-10-2558  7
 หน้า
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เลขที่ 224 หมู่ 8 อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 037-210858 โทรศัพท์ (ดูเบอร์โทรติดต่อ)
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615