กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในอบต.สำพันตา
 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓
 แผนพัฒนาบุคลากร
 รายงานอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลประจำปี
 รายงานภาระค่าใช้จ่ายในงานบุคคล ประจำปี
 ร้องเรียนร้องทุกข์การป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 สถิติการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพ
 สถิติการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์
 นโยบายผุ้บริหาร
 วิสัยทัศน์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 2565
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 E- Service ขอน้ำอุปโภค บริโภค
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กรมบัญชีกลาง
  E- Service แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ
  E- Service ขอรับการช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ ทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
  “สำพันตาชุมชนน่าอยู่ ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างงานการเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงล่องแก่งหินเพิง”  
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
[21-07-2022]
รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนใกล้ชิต
รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนใกล้ชิต
[07-06-2022]
แผ่นพับ วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น
แผ่นพับ วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น
[02-06-2022]
 
สายด่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
สายด่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
[31-05-2022]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
[31-05-2022]
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีงบ 2564 สปสช.
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีงบ 2564 สปสช.
[25-05-2022]
 
 
จดหมายข่าว
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2558    
       -  จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558  จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558   02-02-2558  12
       -  จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา  จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2558   01-01-2558  102
 2   จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559    
       -  จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559  ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559   19-02-2559  12
       -  จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2559  ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2559   15-01-2559  28
 3   จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560    
       -  จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปี 2560  จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560   02-02-2560  10
       -  จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปี 2560  ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560   02-01-2560  19
 4   จดหมายข่าว อบต.สำพันตา ประจำ เดือนมกราคา 2562    
       -  ประจำเดือนมกราคม 2562  ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2   01-02-2562  3
 5   จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปี 2562    
       -  ประจำเดือนมีนาคม 2562  ฉบับที่ 1   20-03-2562  1
 6   จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำเดือนเมษายน 2562    
       -  ประจำเดือนเมษายน 2562  ฉบับที่ 1   10-04-2562  2
 7   แจ้งการระบาดไข้เลือดออก 22 มิ.ย.62    
       -  แจ้งการระบาดไข้เลือดออก 22 มิ.ย.62  doc120200730102823.docx   22-06-2562  0
 8   จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2563    
       -  จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563  จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ม.ค.63   02-01-2563  1
 9   จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2563    
       -  จดหมายข่าวฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2563  doc120210811174723.docx   07-01-2563  0
 10   จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มีนาคม 2563    
       -  จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2563  จดหมายข่าวฉบับที่ 1 มี.ค.63   02-03-2563  0
 11   จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน เมษายน 2563    
       -  จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2563  จดหมายข่าวฉบับที่ 1 เม.ย.63   01-04-2563  1
 หน้า
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เลขที่ 224 หมู่ 8 อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 037-210858 โทรศัพท์ (ดูเบอร์โทรติดต่อ)
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615