กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในอบต.สำพันตา
 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓
 แผนพัฒนาบุคลากร
 รายงานอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลประจำปี
 รายงานภาระค่าใช้จ่ายในงานบุคคล ประจำปี
 ร้องเรียนร้องทุกข์การป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 สถิติการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพ
 สถิติการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์
 นโยบายผุ้บริหาร
 วิสัยทัศน์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 2565
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 E- Service ขอน้ำอุปโภค บริโภค
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กรมบัญชีกลาง
  E- Service แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ
  E- Service ขอรับการช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ ทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
  “สำพันตาชุมชนน่าอยู่ ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างงานการเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงล่องแก่งหินเพิง”  
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
[21-07-2022]
รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนใกล้ชิต
รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนใกล้ชิต
[07-06-2022]
แผ่นพับ วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น
แผ่นพับ วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น
[02-06-2022]
 
สายด่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
สายด่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
[31-05-2022]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
[31-05-2022]
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีงบ 2564 สปสช.
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีงบ 2564 สปสช.
[25-05-2022]
 
 
ประ�าศจัดซื้อจัดจ้าง
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv  โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv   15-02-2565  162  4
2   ประกาศแผนโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระจง ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก  doc120220214152306.6   19-01-2565  191  6
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2   24-12-2564  146  1
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6   23-12-2564  142  0
5   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565  doc120220318095739.pdf   15-12-2564  157  2
6   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  โครงการติตั้งกล้องวงจรปิด(cctv)หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสามัคคี   07-12-2564  128  3
7   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระจง   01-12-2564  123  1
8   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัท์ติกถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านคลองชุมพล   01-12-2564  118  0
9   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัท์ติกถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระจง   01-12-2564  124  1
10   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565   01-12-2564  180  16
11   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565   01-12-2564  174  7
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  โครงการจัดซื้อรถน้ำอเนกประสงค์ รถบรรทุกน้ำดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน   30-11-2564  115  1
13   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565  โครงการจัดซื้อรถน้ำอเนกประสงค์ รถบรรทุกน้ำดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน   16-11-2564  123  3
14   ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2   11-06-2564  244  19
15   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120210624114749.ศ doc220210624114749.ศ   10-06-2564  226  7
16   ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบสขร.1  doc120210514165529.1   14-05-2564  251  6
17   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์   11-05-2564  232  6
18   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  โครงการจัดซื้อรถน้ำอเนกประสงค์ รถบรรทุกน้ำดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เอกสารแนบท้ายโครงการจัดซื้อรถน้ำอเนกประสงค์ รถบรรทุกน้ำดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน   05-05-2564  237  2
19   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  doc120210517151428.pdf   09-04-2564  221  2
20   โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1   04-02-2564  176  0
21   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้่างหรือการจัดหาพัสดุ  doc120210517151043.บ้านแก้ง หมู่4   22-12-2563  221  1
22   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  doc120210517151122.บ้านทุ่งสามัคคี หมู่   21-12-2563  186  0
23   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  doc120210517151404.pdf   18-11-2563  189  0
24   ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563  doc120210517124609.pdf doc220210517124609.pdf   15-10-2563  194  1
25   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  doc120210517143245.pdf doc220210517143245.pdf   03-09-2563  194  0
26   โครงการก่อสร้างรางยูระบายน้ำ หมู่ที่ 6  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางยูระบายน้ำ   07-05-2563  160  0
27   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้า บ้านสำพันตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา   20-04-2563  497  19
28   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสำพันตา  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   24-03-2563  154  6
29   โครงการขยายถนนคสล.หมู่ที่7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายถนนคสล.หมู่ที่ 7 แบบบก.01โครงการขยายถนนคสล.หมู่ที่ 7   11-03-2563  161  0
30   โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 7  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 7 แบบบก.01โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 7   11-03-2563  172  0
31   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  doc120210517151338.บ้ายห้วย หมู่ที่ 1   15-02-2563  177  0
32   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ    15-02-2563  181  0
33   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  doc120210517151227.บ้านห้วย หมู่ที่ 1   15-02-2563  183  0
34   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ที่ 9   04-02-2563  160  0
35   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2   04-02-2563  167  0
36   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายครรชิต ชำนาญกิจถึงนางจารุณี พลาหาร หมู่ที่ 5  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง   06-12-2562  168  2
37   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกปรับหลุมบ่อ เส้นบ้านนางอรุณี เงินเรือง หมู่ที่ 8  ประกาศซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกปรับหลุมบ่อ หมู่ที่ 8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง   04-12-2562  179  0
38   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้ายนายไพฑูลย์ หมู่ที 3  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง   27-11-2562  171  1
39   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนดเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคลองชุมพล  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนดเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคลองชุมพล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง   27-11-2562  166  0
40   โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนดเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคลองชุมพล  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนดเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านคลองชุมพล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง   27-11-2562  184  0
41   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.บ้านสุทน หมู่ที่ 3  doc120200810133142.3   09-09-2562  317  0
42   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.บ้านนายผิน หมู่ที่ 3  doc120200810132714.pdf   09-09-2562  323  0
43   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคสล.บ้านสุพลหมู่ที่ 3  doc120200810143728.01จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายสุพล อินทร์คำ ม   04-09-2562  336  1
44   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเส้นหนองบัวหมู่ที่ 7  doc120200810135800.7   04-09-2562  310  5
45   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเส้นสวนนางทองจันทร์หมู่ที่ 7  doc120200810135621.pdf   04-09-2562  219  6
46   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกสี่แยกลังเรหมู่ที่ 7  doc120200810133916.7   04-09-2562  224  1
47   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกฟาร์มไก่นายสงัดหมู่ที่ 7  doc120200810133450.pdf   04-09-2562  217  11
48   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคสล.บ้านนายผินที่ 3  doc120200810143437.01จ้างก่อสร้างถนนคสล   03-09-2562  231  0
49   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกแยกลังเรหมูที่ 7  doc120200810144226.01จ้างปรับปรุงเส้นแยกลังเรไปบ้านนางสาวสุปราณี ชำนาญกิจ ม   28-08-2562  234  7
50   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกฟาร์มไก่นายสงัดหมูที่ 7  doc120200810143947.01จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเส้นฟาร์มไก่นายสงัด หมู   28-08-2562  243  8
51   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกฟาร์มไก่นายมงกุฏหมูที่ 7  doc120200810143843.01จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเส้นฟาร์มไก่นายมงกุฏ นิ   28-08-2562  212  6
52   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเส้นสวนนางทองจันทร์หมู่ที่ 7  doc120200810143137.01จ้างก่อปรับปรุงถนนลูกรังเส้นสวนนางทองจันทร์ ม   28-08-2562  219  3
53   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.ซอยโรงน้ำหน้าบ้านนางสมควร หมู่ที่ 4  doc120200810135915.4   26-08-2562  191  0
54   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายโคกคาม หมู่ที่ 5  doc120200810132417.pdf   21-08-2562  198  3
55   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคสล.ซอยโรงน้ำหน้าบ้านนางสมควรหมู่ที่ 4  doc120200810141851.01คสล   20-08-2562  196  1
56   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกหน้าศาลาประชาคมหมู่ที่ 2  doc120200811083702.pdf   19-08-2562  191  0
57   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนคสล.สายโคกคามที่ 5  doc120200810143606.01จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกคาม หมู่ที่ 5   16-08-2562  187  0
58   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกซอยหน้าบ้านป้านงค์หมู่ที่ 2  doc120200811083952.pdf   15-08-2562  183  1
59   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกซอย6/1หมู่ที่ 2  doc120200810182745.2   15-08-2562  196  0
60   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเส้นทางเข้าประปาหมู่ที่ 3  doc120200811083516.pdf   13-08-2562  190  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เลขที่ 224 หมู่ 8 อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 037-210858 โทรศัพท์ (ดูเบอร์โทรติดต่อ)
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615