กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในอบต.สำพันตา
 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓
 แผนพัฒนาบุคลากร
 รายงานอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลประจำปี
 รายงานภาระค่าใช้จ่ายในงานบุคคล ประจำปี
 ร้องเรียนร้องทุกข์การป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 สถิติการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพ
 สถิติการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์
 นโยบายผุ้บริหาร
 วิสัยทัศน์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 2565
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 E- Service ขอน้ำอุปโภค บริโภค
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กรมบัญชีกลาง
  E- Service แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ
  E- Service ขอรับการช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ ทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
  “สำพันตาชุมชนน่าอยู่ ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างงานการเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงล่องแก่งหินเพิง”  
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
[21-07-2022]
รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนใกล้ชิต
รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนใกล้ชิต
[07-06-2022]
แผ่นพับ วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น
แผ่นพับ วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น
[02-06-2022]
 
สายด่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
สายด่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
[31-05-2022]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
[31-05-2022]
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีงบ 2564 สปสช.
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีงบ 2564 สปสช.
[25-05-2022]
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน ประจำปี 2565  doc120221114152619.pdf doc220221114152619.pdf doc320221114152619.pdf doc420221114152619.pdf doc520221114152619.pdf doc620221114152619.pdf   23-11-2565  55  2
2   ประชาสัมพันธ์ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.สำพันตา  doc120221017172906.pdf   17-10-2565  88  16
3   ประชาสัมพันธ์และส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร    05-07-2565  59  0
4   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  doc120221109154008.pdf   21-06-2565  91  13
5   ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120221109154507.pdf   20-06-2565  70  12
6   คู่มือการใช้ e-PlanNACC  doc120220518161059.pdf   18-05-2565  127  4
7   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การให้คุณให้โทษ)  การให้คุณให้โทษและการให้ขวัญกำลังใจ 1 การให้คุณให้โทษและการให้ขวัญกำลังใจ 2   18-04-2565  157  1
8   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สรรหา,บรรจุ,พัฒนา,ประเมิน)  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 1 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 2 การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 2   18-04-2565  168  14
9   คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.สำพันตา  คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.สำพันตา   09-04-2565  168  1
10   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน   08-04-2565  148  3
11   รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120220321160905.pdf   01-04-2565  150  7
12   คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  doc120220322163422.pdf doc220220322163422.pdf   22-03-2565  154  19
13   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่    21-03-2565  143  0
14   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ  รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการผลัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมประจำปี งบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน   17-03-2565  158  2
15   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการผลัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมประจำปี งบประมาณ 2565   17-03-2565  137  5
16   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา รอบ 6 เดือน รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน   17-03-2565  141  7
17   กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน    16-03-2565  145  0
18   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา   11-03-2565  172  18
19   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตาได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568)  doc120220311122046.jpg   11-03-2565  146  9
20   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา รอบ 12 เดือน รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน   11-03-2565  149  19
21   กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ภาพกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   08-03-2565  209  4
22   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ   08-03-2565  345  39
23   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ปีงบประมาณ 2565  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  บันทึกแจ้งเวียนมาตรการ บันทึกรายงานการจัดทำมาตรการ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   08-03-2565  425  162
24   รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   07-03-2565  184  8
25   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีหลัง)   23-02-2565  201  8
26   ประชาสัมพันธ์การลดใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา  doc120220606172311.pdf   01-12-2564  91  1
27   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564   01-12-2564  176  10
28   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข   29-10-2564  124  7
29   แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120220405171242.pdf   21-10-2564  128  6
30   รายงานควบคุมภายใน ปี 2564  doc120221114144318.pdf   12-10-2564  55  4
31   รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำพันตา ครั้งที่ ๓/๒๕6๔  doc120220601102651.pdf   12-10-2564  105  2
32   รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120220603143831.pdf   11-10-2564  95  1
33   ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกสภาการบริหารส่วนตำบลสำพันตา  แบบ ส.ถ.1-1   06-10-2564  208  1
34   ประชาสัมพันธ์รับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา  แบบ ผ.ถ.1-1   06-10-2564  200  1
35   ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2564  doc120220531181322.pdf   05-10-2564  95  2
36   ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ประสบความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  doc120220329172120.pdf   04-10-2564  189  1
37   ผลการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120220602132211.pdf   03-10-2564  95  2
38   มาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    01-10-2564  108  0
39   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปี 2564  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา หนังสือรับรองผลการสำรวจ   01-10-2564  167  19
40   คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน  แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน   29-09-2564  95  0
41   รายงานผลการดำเนินงานผู้รับมอบอำนาจ  doc120220530144016.pdf   29-09-2564  90  0
42   ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OTA)  doc120220527093234.pdf   02-09-2564  97  0
43   แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)  doc120220805162817.pdf   14-08-2564  82  3
44   ส่งแบบสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำเดือนพฤษภาคม2564  doc120220602113408.pdf   30-06-2564  100  6
45   ประชาสัมพันธ์เพลงลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล  doc120210811152345.pdf   23-06-2564  182  5
46   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   23-06-2564  228  3
47   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   04-06-2564  243  8
48   ข้อมลูผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2564  doc120220606140957.docx doc220220606140957.docx doc320220606140957.docx doc420220606140957.docx doc520220606140957.docx doc620220606140957.docx   02-06-2564  98  0
49   ประชาสัมพันธ์วิธีการแยกขยะ  doc120210813181200.pdf   01-06-2564  156  2
50   คู่มือปฏิบัติงานและลดขั้นตอน  doc120210506160122.pdf   06-05-2564  273  5
51   หมอพร้อม ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด-19  doc120210429144808.jpg   29-04-2564  248  0
52   ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอนาดี  doc120210428113254.png doc220210428113254.jpg   28-04-2564  305  0
53   ข้อมูลสถิติการให้บริการรถบรรทุกน้ำ  doc120210514165729.docx OIT 64   09-04-2564  234  1
54   ติดตามแผน 63  doc120210514171634.doc   08-04-2564  215  0
55   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน    06-04-2564  181  0
56   รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน   31-03-2564  113  0
57   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564  doc120210517151822.pdf   17-03-2564  158  4
58   ประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันฤดูแล้ง ปี 2563  doc120210813183349.pdf   03-03-2564  117  4
59   ประกาศราชกิจจา ข้อบัญญัติ อบต.สำพันตา การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ๒๕๕๘  doc120220602154047.สำพันตา การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ๒๕๕๘   01-03-2564  46  2
60   ประกาศราชกิจจา ข้อบัญญัติ อบต.สำพันตา การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ๒๕๕๖  doc120220602153942.สำพันตา การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ๒๕๕๖   01-03-2564  48  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เลขที่ 224 หมู่ 8 อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 037-210858 โทรศัพท์ (ดูเบอร์โทรติดต่อ)
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615