กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในอบต.สำพันตา
 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓
 แผนพัฒนาบุคลากร
 รายงานอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลประจำปี
 รายงานภาระค่าใช้จ่ายในงานบุคคล ประจำปี
 ร้องเรียนร้องทุกข์การป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 สถิติการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพ
 สถิติการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์
 นโยบายผุ้บริหาร
 วิสัยทัศน์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 2565
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 E- Service ขอน้ำอุปโภค บริโภค
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กรมบัญชีกลาง
  E- Service แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ
  E- Service ขอรับการช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ ทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
  “สำพันตาชุมชนน่าอยู่ ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างงานการเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงล่องแก่งหินเพิง”  
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
[21-07-2022]
รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนใกล้ชิต
รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนใกล้ชิต
[07-06-2022]
แผ่นพับ วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น
แผ่นพับ วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น
[02-06-2022]
 
สายด่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
สายด่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
[31-05-2022]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
[31-05-2022]
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีงบ 2564 สปสช.
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีงบ 2564 สปสช.
[25-05-2022]
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
_______________________________________________________________________________________________________
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตาในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูล ปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง

๒. อายุ ( ) ต่ำกว่า ๒๐ ปี ( ) ๒๑ – ๓๐ ปี ( ) ๓๑ – ๔๐ ปี

( ) ๔๑ – ๕๐ ปี ( ) ๕๑ – ๖๐ ปี ( ) มากกว่า ๖๐ ปี

. การศึกษา ( ) ประถม ( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

                           ( )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า     ( ) ปริญญาตรี

                             ( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่น ๆ

๔. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

                             ( ) ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว            ( ) รับจ้าง

                             ( ) นักเรียนนักศึกษา ( ) เกษตรกร

( ) อื่น ๆ (ระบุ) ..............................................................................

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา

. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตาในการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตาเท่าใด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจ

คะแนน

( ๑๐ คะแนน )

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนท้องถิ่น

๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนกรณีเร่งด่วน

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

1

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจ

คะแนน

( ๑๐ คะแนน )

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๗ . ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนกรณีเร่งด่วน

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ความพึงพอใจ

คะแนน

( ๑๐ คะแนน )

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนกรณีเร่งด่วน

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

2

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ความพึงพอใจ

คะแนน

( ๑๐ คะแนน )

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนกรณีเร่งด่วน

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจ

คะแนน

( ๑๐ คะแนน )

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนกรณีเร่งด่วน

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

3

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาด้านศิลปะ

วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความพึงพอใจ

คะแนน

( ๑๐ คะแนน )

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนกรณีเร่งด่วน

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการของ อบต.

ความพึงพอใจ

คะแนน

( ๑๐ คะแนน )

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนกรณีเร่งด่วน

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

4

 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เลขที่ 224 หมู่ 8 อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 037-210858 โทรศัพท์ (ดูเบอร์โทรติดต่อ)
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615