กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในอบต.สำพันตา
 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓
 แผนพัฒนาบุคลากร
 รายงานอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลประจำปี
 รายงานภาระค่าใช้จ่ายในงานบุคคล ประจำปี
 ร้องเรียนร้องทุกข์การป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 สถิติการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพ
 สถิติการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์
 นโยบายผุ้บริหาร
 วิสัยทัศน์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 2565
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 E- Service ขอน้ำอุปโภค บริโภค
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กรมบัญชีกลาง
  E- Service แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ
  E- Service ขอรับการช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ ทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
  “สำพันตาชุมชนน่าอยู่ ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างงานการเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงล่องแก่งหินเพิง”  
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
[21-07-2022]
รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนใกล้ชิต
รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนใกล้ชิต
[07-06-2022]
แผ่นพับ วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น
แผ่นพับ วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น
[02-06-2022]
 
สายด่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
สายด่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
[31-05-2022]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
[31-05-2022]
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีงบ 2564 สปสช.
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีงบ 2564 สปสช.
[25-05-2022]
 
 
นโยบายผุ้บริหาร
_______________________________________________________________________________________________________
นโยบายผุ้บริหาร
 

กระผมและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา 

ซึ่งได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการและพัฒนาตำบลสำพันตา โดยแบ่งนโยบายเป็นสำคัญไว้ 7 ด้าน จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ดังนี้


1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา มุ่งมั่นที่จะยกระดับด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและการส่งเสริมการเกษตรและสินค้าทางการเกษตร ตลอดจนความสะดวก ความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยมีแนวทาง ดังนี้

1.1 ก่อสร้าง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ทางสาธารณะ ให้มีสภาพดีขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร ให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น

1.2 ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟไหล่ทางสาธารณะ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

1.3 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง

1.4 ก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตรให้เพียงพอ

1.5 จัดให้มีรางระบายน้ำให้ครอบคลุมทั้ง 9 หมู่บ้าน

1.6 เจาะบ่อบาดาลให้เกษตรกรที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ำ โดยใช้ระบบโซล่าเซลล์ ผลิตไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุน                

2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ ได้รับสวัสดิการสังคม มีความรู้ และมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยมีแนวทาง ดังนี้

2.1 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

2.2 จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

2.4 การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

2.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.6 การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ

2.7 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

2.8 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัย

2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงเครือข่ายต่างๆ ในการเรียนรู้

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ

2.11 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ

2.12 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน และตรอกซอกซอยต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

2.13 จัดให้มีเครื่องออกกำลังกาย ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

3.นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา จะเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการจัดการกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น โดยมีแนวทาง ดังนี้

3.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับ ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา

3.2 ให้ความรู้แก่ สมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3.3 การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก อปพร. ตามระเบียบฯและกฎหมาย

3.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.5 ส่งเสริมโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุดเสี่ยงภัยและที่เป็นอันตรายต่อชุมชน

3.6 จัดให้มีรถกู้ชีพ ประจำตำบล

4.นโยบายด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว

เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความประทับใจและความพอใจในการเดินทางมาเยือนตำบลสำพันตา จึงกำหนดนโยบาย ดังนี้

4.1 ส่งเสริมเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชน โดยจัดฝึกอบรมด้านอาชีพ พัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้

4.2 สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

4.3 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

4.4 ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางการเข้าสู้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น แก่งหินเพิงและแหล่งท่องเที่ยวที่พบใหม่ๆ

                   4.5 จัดให้มีตลาดกลาง เพื่อจำหน่ายสินค้าของตำบล

5.นโยบายด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นสิ่งล้ำค่ามหาศาล เป็นที่มารายได้ของธุรกิจท่องเที่ยว หากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ถูกทำลาย ส่งผลต่อบรรยากาศของโลก เช่น ภาวะโลกร้อน รวมถึงภัยธรรมชาติต่าง ๆ จึงได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

5.1 จัดภูมิทัศน์สวนสาธารณะ และสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวของตำบล

5.2 รณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

5.3 อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งต้นน้ำ ลำธาร น้ำใต้ดิน และคูคลองให้อยู่สภาพที่สมบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

5.4 สนับสนุนโครงการขุดลอกคลอง, ห้วย, หนองน้ำต่าง ๆ เพื่อกักเก็บน้ำ และระบายน้ำที่ดีขึ้น

      5.5  ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน

6.นโยบายด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยมีแนวทาง ดังนี้

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น เช่น งานประเพณีลอยกระทง วันสงกรานต์ ฯลฯ

6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการแสดงศิลปะพื้นบ้าน

6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

7.นโยบายด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการของ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา จะส่งเสริมการบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยมีแนวทาง ดังนี้

7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตำบล

สำพันตา” ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

7.2 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆทุกแห่งในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประชาชนในเขตตำบลสำพันตา

7.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการทำงาน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

7.4 เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมืองมากขึ้น โดยให้ประชาชนเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

7.5 มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มแนวคิดในการพัฒนาตำบลสำพันตา ให้มากยิ่งขึ้น

7.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ติดตามและตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

7.7 ส่งเสริมสนับสนุน ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสำนักงานและสถานที่บริการประชาชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เลขที่ 224 หมู่ 8 อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 037-210858 โทรศัพท์ (ดูเบอร์โทรติดต่อ)
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615