กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในอบต.สำพันตา
 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓
 แผนพัฒนาบุคลากร
 รายงานอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลประจำปี
 รายงานภาระค่าใช้จ่ายในงานบุคคล ประจำปี
 ร้องเรียนร้องทุกข์การป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 สถิติการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพ
 สถิติการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์
 นโยบายผุ้บริหาร
 วิสัยทัศน์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 2565
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 E- Service ขอน้ำอุปโภค บริโภค
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กรมบัญชีกลาง
  E- Service แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ
  E- Service ขอรับการช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ ทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
  “สำพันตาชุมชนน่าอยู่ ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างงานการเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงล่องแก่งหินเพิง”  
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
[21-07-2022]
รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนใกล้ชิต
รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนใกล้ชิต
[07-06-2022]
แผ่นพับ วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น
แผ่นพับ วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น
[02-06-2022]
 
สายด่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
สายด่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
[31-05-2022]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
[31-05-2022]
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีงบ 2564 สปสช.
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีงบ 2564 สปสช.
[25-05-2022]
 
 
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 


ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอนาดี  ประมาณ  5  กิโลเมตร

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ทิศใต้

ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  88  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  55,000 ไร่


ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขาติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีลำน้ำที่สำคัญคือแควโขมง  แควหนุมาน  คลองยาง  พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกด้านการเกษตรนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแก่งหินเพิงไว้รองรับนักท่องเที่ยว

ภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อน    ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
ฤดูฝน      ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – มกราคม

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน

     องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่

1.

หมู่ที่ 1

บ้านห้วย

นายพรชัย

กาวี

ผู้ใหญ่บ้าน

2.

หมู่ที่ 2

บ้านคลลองชุมพล

นายมานิตย์

โยธาพันธ์

ผู้ใหญ่บ้าน

3.

หมู่ที่ 3

บ้านแห่

นางสุชานาถ

ก้านกิ่ง

ผู้ใหญ่บ้าน

4.

หมู่ที่ 4

บ้านแก้ง

นายวีรชาติ

กองคำ

ผู้ใหญ่บ้าน

5.

หมู่ที่ 5

บ้านวังหมัน

นายประดิษฐ์

พลูงิ้ว

ผู้ใหญ่บ้าน

6.

หมู่ที่ 6

บ้านโคกกระจง

นายจำนง

หัดเจริญ

ผู้ใหญ่บ้าน

7.

หมู่ที่ 7

บ้านหนองแหน

นายลือศักดิ์

พลราม

กำนันตำบลสำพันตา

8.

หมู่ที่ 8

บ้านทุ่งสามัคคี

นายสมใจ

อ่อนจินลี

ผู้ใหญ่บ้าน

9.

หมู่ที่ 9

บ้านใหม่พัฒนา

นายจารี

สิริโชติมณีวงศ์

ผู้ใหญ่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  7  หมู่  ได้แก่หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8และหมู่ที่ 9

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มบางส่วน  2  หมู่  ได้แก่หมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 2

ท้องถิ่นอื่นในตำบล    จำนวนเทศบาล  1 แห่ง  คือ  เทศบาลตำบลนาดี

ประชากร  ประชากรทั้งสิ้น  5,083  คน  แยกเป็นชาย 2,516  คน   หญิง  2,567 คน

ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  54.30  คน/ตารางกิโลเมตร


ตารางแสดงข้อมูลของจำนวนประชากรตำบลสำพันตา

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1.บ้านห้วย

34

73

57

130

2.บ้านคลองชุมพล

99

222

201

423

3.บ้านแห่

175

451

476

927

4.บ้านแก้ง

58

255

301

556

5.บ้านวังหมัน

54

89

119

208

6.บ้านโคกกระจง

140

293

289

582

7.บ้านหนองแหน

273

552

530

1,082

8.บ้านทุ่งสามัคคี

208

351

367

718

9.บ้านใหม่พัฒนา

111

230

227

457

รวม

1,152

2,516

2,533

5,083

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน

     องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่

1.

หมู่ที่ 1

บ้านห้วย

นายพรชัย

กาวี

ผู้ใหญ่บ้าน

2.

หมู่ที่ 2

บ้านคลลองชุมพล

นายมานิตย์

โยธาพันธ์

ผู้ใหญ่บ้าน

3.

หมู่ที่ 3

บ้านแห่

นางสุชานาถ

ก้านกิ่ง

ผู้ใหญ่บ้าน

4.

หมู่ที่ 4

บ้านแก้ง

นายวีรชาติ

กองคำ

ผู้ใหญ่บ้าน

5.

หมู่ที่ 5

บ้านวังหมัน

นายประดิษฐ์

พลูงิ้ว

ผู้ใหญ่บ้าน

6.

หมู่ที่ 6

บ้านโคกกระจง

นายจำนง

หัดเจริญ

ผู้ใหญ่บ้าน

7.

หมู่ที่ 7

บ้านหนองแหน

นายลือศักดิ์

พลราม

กำนันตำบลสำพันตา

8.

หมู่ที่ 8

บ้านทุ่งสามัคคี

นายสมใจ

อ่อนจินลี

ผู้ใหญ่บ้าน

9.

หมู่ที่ 9

บ้านใหม่พัฒนา

นายจารี

สิริโชติมณีวงศ์

ผู้ใหญ่บ้าน

 จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  7  หมู่  ได้แก่หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8และหมู่ที่ 9

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มบางส่วน  2  หมู่  ได้แก่หมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 2

ท้องถิ่นอื่นในตำบล    จำนวนเทศบาล  1 แห่ง  คือ  เทศบาลตำบลนาดี

ประชากร  ประชากรทั้งสิ้น  5,083  คน  แยกเป็นชาย 2,516  คน   หญิง  2,567 คน

ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  54.30  คน/ตารางกิโลเมตร


ตารางแสดงข้อมูลของจำนวนประชากรตำบลสำพันตา

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1.บ้านห้วย

34

73

57

130

2.บ้านคลองชุมพล

99

222

201

423

3.บ้านแห่

175

451

476

927

4.บ้านแก้ง

58

255

301

556

5.บ้านวังหมัน

54

89

119

208

6.บ้านโคกกระจง

140

293

289

582

7.บ้านหนองแหน

273

552

530

1,082

8.บ้านทุ่งสามัคคี

208

351

367

718

9.บ้านใหม่พัฒนา

111

230

227

457

รวม

1,152

2,516

2,533

5,083

 

 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เลขที่ 224 หมู่ 8 อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 037-210858 โทรศัพท์ (ดูเบอร์โทรติดต่อ)
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615