กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในอบต.สำพันตา
 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓
 แผนพัฒนาบุคลากร
 รายงานอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลประจำปี
 รายงานภาระค่าใช้จ่ายในงานบุคคล ประจำปี
 ร้องเรียนร้องทุกข์การป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 สถิติการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพ
 สถิติการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์
 นโยบายผุ้บริหาร
 วิสัยทัศน์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 2565
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 E- Service ขอน้ำอุปโภค บริโภค
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กรมบัญชีกลาง
  E- Service แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ
  E- Service ขอรับการช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ ทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
  “สำพันตาชุมชนน่าอยู่ ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างงานการเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงล่องแก่งหินเพิง”  
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
[21-07-2022]
รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนใกล้ชิต
รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนใกล้ชิต
[07-06-2022]
แผ่นพับ วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น
แผ่นพับ วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น
[02-06-2022]
 
สายด่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
สายด่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
[31-05-2022]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
[31-05-2022]
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีงบ 2564 สปสช.
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีงบ 2564 สปสช.
[25-05-2022]
 
 
ภาพ�ิจ�รรม
_______________________________________________________________________________________________________
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
[21-07-2022]   โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนใกล้ชิต
[07-06-2022]   รณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนใกล้ชิต 
แผ่นพับ วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น
[02-06-2022]   แผ่นพับ วินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น 
สายด่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
[31-05-2022]   สายด่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
[31-05-2022]   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีงบ 2564 สปสช.
[25-05-2022]   โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ปีงบ 2564 สปสช. 
โครงการรณค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564
[25-05-2022]   โครงการรณค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[26-04-2022]   กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564
[22-03-2022]   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 
โครงการส่งเสริมให้ความรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
[21-03-2022]   โครงการส่งเสริมให้ความรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
[17-03-2022]   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตาได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568)
[11-03-2022]   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตาได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) 
โครงการเยี่ยมบ้าน สานสายใยรัก ศพด. สู่ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2564
[03-03-2022]   โครงการเยี่ยมบ้าน สานสายใยรัก ศพด. สู่ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2564 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
[03-03-2022]   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
โครงการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
[03-03-2022]   โครงการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564  
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
[02-03-2022]   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามไหล่ทางสาธารณะ
[22-02-2022]   ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามไหล่ทางสาธารณะ  
กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
[29-10-2021]   กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  
โครงการพิษสุนัขบ้า 2564
[29-10-2021]   โครงการพิษสุนัขบ้า 2564 
ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
[15-08-2021]   ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 
ระยะเวาลาขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2564
[15-08-2021]   ระยะเวาลาขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2564 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าปรับเงินเพิ่มประจำปี 2564
[15-08-2021]   ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าปรับเงินเพิ่มประจำปี 2564 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ 2563
[15-08-2021]   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ 2563 
ระยะเวลาในการดำเนินการตามกฏหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564
[15-08-2021]   ระยะเวลาในการดำเนินการตามกฏหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564 
ร่างพระราชฤษฏีกา ลดภาษีสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563
[15-08-2021]   ร่างพระราชฤษฏีกา ลดภาษีสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[15-08-2021]   อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พระราชบัญญัติภาษ๊ป้าย พ.ศ.2510
[15-08-2021]   พระราชบัญญัติภาษ๊ป้าย พ.ศ.2510 
โครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
[09-08-2021]   โครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา 
โครงการรณค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563
[09-08-2021]   โครงการรณค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนจากโควิด-19 ในพื้นที่
[14-07-2021]   องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนจากโควิด-19 ในพื้นที่ 
กิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโคโรนา 2019 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
[14-07-2021]   กิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโคโรนา 2019 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา  
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือนพร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ ๙0 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
[03-03-2021]   การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือนพร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ ๙0 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร  
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะของ อบต.สำพันตา
[08-10-2020]   ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะของ อบต.สำพันตา 
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
[23-07-2020]   โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2563
[23-07-2020]   โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2563 
ธนาคารขยะ โรงเรียนวัดสารวนาราม
[23-07-2020]   ธนาคารขยะ โรงเรียนวัดสารวนาราม 
สนามกีฬาในพื้นที่ตำบลสำพันตา จำนวน 9 หมู๋บ้าน
[22-07-2020]   สนามกีฬาในพื้นที่ตำบลสำพันตา จำนวน 9 หมู๋บ้าน 
ธนาคารขยะ โรงเรียนบ้านหนองแหน
[22-07-2020]   ธนาคารขยะ โรงเรียนบ้านหนองแหน 
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
[22-07-2020]   โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 “ประชาชนร่วมใจ กำจัดภัยจากยุงลาย”
[22-07-2020]   โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 “ประชาชนร่วมใจ กำจัดภัยจากยุงลาย”  
โครงการโรงเรียน เรียนรู้ รัไซเคิล
[22-07-2020]   โครงการโรงเรียน เรียนรู้ รัไซเคิล 
โครงการเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นตำบลสำพันตา ประจำปี 2562
[21-07-2020]   โครงการเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นตำบลสำพันตา ประจำปี 2562 
กลุ่มกระยาสารท หมู่ 4 ตำบลสำพันตา
[21-07-2020]   กลุ่มกระยาสารท หมู่ 4 ตำบลสำพันตา  
กิจกรรมเข้าร่วมวันพิธีเปิดงานล่องแก่งหินเพิง ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 การทำขนมบ้าบิ่น และขนมทองม้วนสดเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและเป็นการส่งเสริมการตลาดให้กับชุมชน
[21-07-2020]   กิจกรรมเข้าร่วมวันพิธีเปิดงานล่องแก่งหินเพิง ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 การทำขนมบ้าบิ่น และขนมทองม้วนสดเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและเป็นการส่งเสริมการตลาดให้กับชุมชน 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในชุมชนตำบลสำพันตา (หลักสูตรนักเรียนผู้สูงอายุตำบลสำพันตา รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 1 สิงหาคม 2562
[16-07-2020]   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในชุมชนตำบลสำพันตา (หลักสูตรนักเรียนผู้สูงอายุตำบลสำพันตา รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 1 สิงหาคม 2562 
โครงการจูงลูกหลานเข้าวัดปฏิบัติธรรมนำความสุขสู่ครอบครัว ประจำปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562
[16-07-2020]   โครงการจูงลูกหลานเข้าวัดปฏิบัติธรรมนำความสุขสู่ครอบครัว ประจำปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว วันที่ 21 สิงหาคม 2562
[16-07-2020]   โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว วันที่ 21 สิงหาคม 2562 
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสภาพจิตใจและการดูแลตนเองของคนพิการ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
[16-07-2020]   โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสภาพจิตใจและการดูแลตนเองของคนพิการ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
[16-07-2020]   โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
โครงการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก วันที่ 10 เมษายน 2562
[16-07-2020]   โครงการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก วันที่ 10 เมษายน 2562 
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า วันที่ 20 มีนาคม 2563
[16-07-2020]   โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า วันที่ 20 มีนาคม 2563 
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดก้านมะพร้าว วันที่ 19 มีนาคม 2562
[16-07-2020]   โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดก้านมะพร้าว วันที่ 19 มีนาคม 2562 
โครงการส่งเสริาอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วันที่ 30 มกราคม 2562
[16-07-2020]   โครงการส่งเสริาอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วันที่ 30 มกราคม 2562 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๒๕๖๒
[11-10-2019]   โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๒๕๖๒ 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
[25-09-2019]   โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานในที่ทำงาน
[05-07-2019]   ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานในที่ทำงาน 
ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
[05-07-2019]   ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำมัน
[05-07-2019]   ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำมัน 
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.สำพันตา
[02-07-2019]   แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.สำพันตา 
ประชาสีมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
[11-06-2019]   ประชาสีมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เลขที่ 224 หมู่ 8 อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 เบอร์โทรศัพท์ สำนักปลัด 037-210858 โทรศัพท์ (ดูเบอร์โทรติดต่อ)
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615