กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในอบต.สำพันตา
 
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 นโยบายผุ้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
ปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษาฯ
 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
  “สำพันตาชุมชนน่าอยู่ ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างงานการเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงล่องแก่งหินเพิง”  
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๒๕๖๒
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๒๕๖๒
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานในที่ทำงาน
ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานในที่ทำงาน
 
ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำมัน
ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำมัน
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.สำพันตา
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.สำพันตา
 
สมาชิกสภาอบต.
_______________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาอบต.
 
นายจำปี โตเขียว
นายจำปี โตเขียว
ประธานสภาฯ
นายพรชัย อ่อนจินลีี
นายพรชัย อ่อนจินลีี
รองประธานสภาฯ
ส.ต.ต.ณรงค์สิทธิ์ รังษี
ส.ต.ต.ณรงค์สิทธิ์ รังษี
เลขานุการสภาฯ
นายประจวบ โตด้วง
นายประจวบ โตด้วง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
นายปัญญา พูลสวัสดิ์
นายปัญญา พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
นายณรงฤทธิ์ นิยมแสง
นายณรงฤทธิ์ นิยมแสง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
นายบงการ เหล่าศรี
นายบงการ เหล่าศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
นายกฤษณะ เรืองสา
นายกฤษณะ เรืองสา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
นายอำนวย  เพียลา
นายอำนวย เพียลา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
นายสอน วงษ์เจริญกุล
นายสอน วงษ์เจริญกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
นายอำนาจ ประสาททอง
นายอำนาจ ประสาททอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
นายจำปี โตเขียว
นายจำปี โตเขียว
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
นายบรรพต ลือคำหาญ
นายบรรพต ลือคำหาญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
นางสาวสุพัตรา พุทธา
นางสาวสุพัตรา พุทธา
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
นายสนิท แสงดึก
นายสนิท แสงดึก
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
น.ส.วิภาพร วงษ์พันธ์
น.ส.วิภาพร วงษ์พันธ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
นายบัญชา สาระ
นายบัญชา สาระ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
นายเกรียงไกร กองคำ
นายเกรียงไกร กองคำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
นายพรชัย อ่อนจินลีี
นายพรชัย อ่อนจินลีี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
นายกฤษณะ ประสารกก
นายกฤษณะ ประสารกก
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
นายวรรณชัย เกินสอน
นายวรรณชัย เกินสอน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์ (ดูเบอร์โทรติดต่อ)
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615