กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 นโยบายผุ้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษาฯ
 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
  “สำพันตาชุมชนน่าอยู่ ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างงานการเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงล่องแก่งหินเพิง”  
ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานในที่ทำงาน
ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานในที่ทำงาน
ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำมัน
ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำมัน
 
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.สำพันตา
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.สำพันตา
ประชาสีมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ประชาสีมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อำเภอนาดียิ้มเคลื่อนที่ โรงเรียนวัดสารวนาราม ๒๕๖๑
อำเภอนาดียิ้มเคลื่อนที่ โรงเรียนวัดสารวนาราม ๒๕๖๑
 
กองคลัง
_______________________________________________________________________________________________________
กองคลัง
 
นางขวัญใจ ม่วงงาม
นางขวัญใจ ม่วงงาม
ผู้อำนวยการกองคลัง อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น
(ว่าง)
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางดิถินันท์ธร ธูปเทียนทอง
นางดิถินันท์ธร ธูปเทียนทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
น.ส.รินดา บุญพิทักษ์
น.ส.รินดา บุญพิทักษ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสุฑารัตน์  พรมพิลา
นางสุฑารัตน์ พรมพิลา
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.รุ่งทิวา  พิมพิสาร
น.ส.รุ่งทิวา พิมพิสาร
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้้
น.ส.วีระญา กาวี
น.ส.วีระญา กาวี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์ (ดูเบอร์โทรติดต่อ)
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615