กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 นโยบายผุ้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
ปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษาฯ
 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
  “สำพันตาชุมชนน่าอยู่ ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างงานการเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงล่องแก่งหินเพิง”  
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๒๕๖๒
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๒๕๖๒
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานในที่ทำงาน
ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานในที่ทำงาน
 
ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำมัน
ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำมัน
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.สำพันตา
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.สำพันตา
 
นโยบายผุ้บริหาร
_______________________________________________________________________________________________________
นโยบายผุ้บริหาร
 


นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

1.

ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนลาดยางภายในและระหว่างหมู่บ้าน

 

2.

ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน และเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

 

3.

ก่อสร้างถนนลูกรัง และถนนดินใหม่ภายใน และระหว่างหมู่บ้าน

 

4.

ขยายเขตไฟฟ้าสู่ครัวเรือน ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง

 

5.

ขยายเขตประปาสู่ครัวเรือน ที่เข้าไม่ถึง

 

6.

ส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจในหมู่บ้านให้เพิ่มมากขึ้น

 

7.

ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ใช้งานให้มีความเพียงพอกับความต้องการ

 

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

 

1.

ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆในหมู่บ้าน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

2.

ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ และมีรายได้เพียงพอต่อการดำงชีพ

 

3.

ส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกร เกี่ยวกับพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

 

4.

ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริม

 

5.

สร้างศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพประจำหมู่บ้านตำบล

 

6.

จัดตั้งตลาดกลางเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร

 

นโยบายด้านสาธารณสุข

 

1.

ให้ความรู้กับประชาชนด้านสุขลักษณะของบ้านที่อยู่อาศัย

 

2.

ปรับปรุงการได้รับการคุ้มครอง ด้านการรํกษาพยาบาล

 

3.

ส่งเสริม แนะนำประชาชนให้เด็กแรกเกิดกินนมแม่อย่างเดียวไม่น้อยกว่า 4 เดือน

 

4.

ส่งเสริมให้มี อสม. ให้หมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น

 

5.

ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

 

6.

ควบคุมโรคติดต่อ และโรคอื่นๆ

 

7.

ส่งเสริมอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในตำบล

 

8.

สร้างสถานีอนามัยประจำตำบลใหม่ บริการประชาชน 

นโยบายด้านแหล่งน้ำ

 

1.

พัฒนาแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน เพื่อกับเก็บน้ำใช้ทำการเกษตร

 

2.

ซ่อมแซมภาชนะที่กักเก็บน้ำดื่ม และนำใช้

 

3.

ขุดสระน้ำเพื่อทำการเกษตรในฤดูแล้ง

 

4.

สร้างสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า

 

5.

การซ่อมแซมและการสร้างคลองส่งน้ำในพื้นที่ทำการเกษตร

 

6.

สร้างฝายกักเก็บน้ำ และขุดคลองส่งน้ำในพื้นที่ทำการเกษตร

 

7.

ขยายเขตประปาในหมู่บ้าน

 

8.

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติมในหมุ่บ้าน

 

นโยบายด้านความรู้ การศึกษา ด้านสังคม และวัฒนธรรม

 

1.

สร้างหอกระจายข่าวในหมู่บ้านเพิ่มเติให้ครบทุกหมู่บ้าน

 

2.

สร้างสถานที่บริการข้อมูลข่าวสารให้เพียงพอ

 

3.

ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน และตำบล

 

4.

ส่งเสริมการศึกษาในระดับมัธยมตอนต้น หรือเทียบเท่าเพิ่มมากขึ้น

 

5.

ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีในหมู่บ้าน / ตำบล

 

6.

พัฒนาให้มีความรู้ด้านคุณภาพและส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน

 

7.

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

 

นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

1.

ส่งเสริมการปลูกป่าเพิ่มมากขึ้น

 

2.

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกพืชคลุมดิน

 

3.

พัฒนาและดูแลจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ

 

4.

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

5.

ทำแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ให้ชัดเจน


 

นโยบายด้านการเมือง การปกครอง

 

1.

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ

 

2.

ส่งเสริมเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้าน ตำบล

 

3.

ส่งเสริมและกระตุ้นเพื่อให้เกิดการตื่นตัวเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

 

นโยบายด้านการบริหาร และการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

1.

อบรมสัมนาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่

 

2.

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการอื่น เพื่อพัฒนาด้านต่างๆ

 

3.

ส่งเสริมการมีวินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในระบบราชการให้กับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

4.

พัฒนาและปรับสภาพภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้น่าอยู่

 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์ (ดูเบอร์โทรติดต่อ)
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615