กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในอบต.สำพันตา
 
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 นโยบายผุ้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
ปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษาฯ
 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
  “สำพันตาชุมชนน่าอยู่ ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างงานการเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงล่องแก่งหินเพิง”  
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๒๕๖๒
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๒๕๖๒
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานในที่ทำงาน
ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานในที่ทำงาน
 
ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำมัน
ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำมัน
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.สำพันตา
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.สำพันตา
 
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 


ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอนาดี  ประมาณ  5  กิโลเมตร

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ทิศใต้

ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  88  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  55,000 ไร่


ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันตา  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขาติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีลำน้ำที่สำคัญคือแควโขมง  แควหนุมาน  คลองยาง  พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกด้านการเกษตรนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแก่งหินเพิงไว้รองรับนักท่องเที่ยว

ภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อน    ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
ฤดูฝน      ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – มกราคม

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน

     องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่

1.

หมู่ที่ 1

บ้านห้วย

นายพรชัย

กาวี

ผู้ใหญ่บ้าน

2.

หมู่ที่ 2

บ้านคลลองชุมพล

นายมานิตย์

โยธาพันธ์

ผู้ใหญ่บ้าน

3.

หมู่ที่ 3

บ้านแห่

นางสุชานาถ

ก้านกิ่ง

ผู้ใหญ่บ้าน

4.

หมู่ที่ 4

บ้านแก้ง

นายวีรชาติ

กองคำ

ผู้ใหญ่บ้าน

5.

หมู่ที่ 5

บ้านวังหมัน

นายประดิษฐ์

พลูงิ้ว

ผู้ใหญ่บ้าน

6.

หมู่ที่ 6

บ้านโคกกระจง

นายจำนง

หัดเจริญ

ผู้ใหญ่บ้าน

7.

หมู่ที่ 7

บ้านหนองแหน

นายลือศักดิ์

พลราม

กำนันตำบลสำพันตา

8.

หมู่ที่ 8

บ้านทุ่งสามัคคี

นายสมใจ

อ่อนจินลี

ผู้ใหญ่บ้าน

9.

หมู่ที่ 9

บ้านใหม่พัฒนา

นายจารี

สิริโชติมณีวงศ์

ผู้ใหญ่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  7  หมู่  ได้แก่หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8และหมู่ที่ 9

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มบางส่วน  2  หมู่  ได้แก่หมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 2

ท้องถิ่นอื่นในตำบล    จำนวนเทศบาล  1 แห่ง  คือ  เทศบาลตำบลนาดี

ประชากร  ประชากรทั้งสิ้น  5,083  คน  แยกเป็นชาย 2,516  คน   หญิง  2,567 คน

ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  54.30  คน/ตารางกิโลเมตร


ตารางแสดงข้อมูลของจำนวนประชากรตำบลสำพันตา

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1.บ้านห้วย

34

73

57

130

2.บ้านคลองชุมพล

99

222

201

423

3.บ้านแห่

175

451

476

927

4.บ้านแก้ง

58

255

301

556

5.บ้านวังหมัน

54

89

119

208

6.บ้านโคกกระจง

140

293

289

582

7.บ้านหนองแหน

273

552

530

1,082

8.บ้านทุ่งสามัคคี

208

351

367

718

9.บ้านใหม่พัฒนา

111

230

227

457

รวม

1,152

2,516

2,533

5,083

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน

     องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่

1.

หมู่ที่ 1

บ้านห้วย

นายพรชัย

กาวี

ผู้ใหญ่บ้าน

2.

หมู่ที่ 2

บ้านคลลองชุมพล

นายมานิตย์

โยธาพันธ์

ผู้ใหญ่บ้าน

3.

หมู่ที่ 3

บ้านแห่

นางสุชานาถ

ก้านกิ่ง

ผู้ใหญ่บ้าน

4.

หมู่ที่ 4

บ้านแก้ง

นายวีรชาติ

กองคำ

ผู้ใหญ่บ้าน

5.

หมู่ที่ 5

บ้านวังหมัน

นายประดิษฐ์

พลูงิ้ว

ผู้ใหญ่บ้าน

6.

หมู่ที่ 6

บ้านโคกกระจง

นายจำนง

หัดเจริญ

ผู้ใหญ่บ้าน

7.

หมู่ที่ 7

บ้านหนองแหน

นายลือศักดิ์

พลราม

กำนันตำบลสำพันตา

8.

หมู่ที่ 8

บ้านทุ่งสามัคคี

นายสมใจ

อ่อนจินลี

ผู้ใหญ่บ้าน

9.

หมู่ที่ 9

บ้านใหม่พัฒนา

นายจารี

สิริโชติมณีวงศ์

ผู้ใหญ่บ้าน

 จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  7  หมู่  ได้แก่หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8และหมู่ที่ 9

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มบางส่วน  2  หมู่  ได้แก่หมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 2

ท้องถิ่นอื่นในตำบล    จำนวนเทศบาล  1 แห่ง  คือ  เทศบาลตำบลนาดี

ประชากร  ประชากรทั้งสิ้น  5,083  คน  แยกเป็นชาย 2,516  คน   หญิง  2,567 คน

ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  54.30  คน/ตารางกิโลเมตร


ตารางแสดงข้อมูลของจำนวนประชากรตำบลสำพันตา

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1.บ้านห้วย

34

73

57

130

2.บ้านคลองชุมพล

99

222

201

423

3.บ้านแห่

175

451

476

927

4.บ้านแก้ง

58

255

301

556

5.บ้านวังหมัน

54

89

119

208

6.บ้านโคกกระจง

140

293

289

582

7.บ้านหนองแหน

273

552

530

1,082

8.บ้านทุ่งสามัคคี

208

351

367

718

9.บ้านใหม่พัฒนา

111

230

227

457

รวม

1,152

2,516

2,533

5,083

 

 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์ (ดูเบอร์โทรติดต่อ)
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615