กระดานสนทนาทั้งหมด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในอบต.สำพันตา
 
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 นโยบายผุ้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
ปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษาฯ
 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
  “สำพันตาชุมชนน่าอยู่ ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างงานการเกษตรอินทรีย์ มีเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงล่องแก่งหินเพิง”  
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๒๕๖๒
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๒๕๖๒
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานในที่ทำงาน
ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานในที่ทำงาน
 
ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำมัน
ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำมัน
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.สำพันตา
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.สำพันตา
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
_______________________________________________________________________________________________________
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๒๕๖๒
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๒๕๖๒ 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานในที่ทำงาน
ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานในที่ทำงาน 
ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำมัน
ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำมัน 
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.สำพันตา
แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.สำพันตา 
ประชาสีมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ประชาสีมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
อำเภอนาดียิ้มเคลื่อนที่ โรงเรียนวัดสารวนาราม ๒๕๖๑
อำเภอนาดียิ้มเคลื่อนที่ โรงเรียนวัดสารวนาราม ๒๕๖๑ 
อำเภอนาดียิ้มเคลื่อนที่ โรงเรียนวัดโคกกระจง ๒๕๖๑
อำเภอนาดียิ้มเคลื่อนที่ โรงเรียนวัดโคกกระจง ๒๕๖๑ 
อำเภอนาดียิ้นเคลื่อนที่ หมู่ ๔ บ้านแก้ง ๒๕๖๑
อำเภอนาดียิ้นเคลื่อนที่ หมู่ ๔ บ้านแก้ง ๒๕๖๑ 
โครงการให้ความรู้การใช้ยาให้ผู้สูงอายุ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โครงการให้ความรู้การใช้ยาให้ผู้สูงอายุ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
โครงการให้ความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
โครงการให้ความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
โครงการให้ความรู้สิทธิประโยชน์ที่สำคัญของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมายต่างๆ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โครงการให้ความรู้สิทธิประโยชน์ที่สำคัญของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมายต่างๆ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำดอกไม้จันทน์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำดอกไม้จันทน์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาชีพของสตรี ตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาชีพของสตรี ตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
โครงการส่งเสริมอาชีพการจับจีบผ้า ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
โครงการส่งเสริมอาชีพการจับจีบผ้า ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่คนพิการและครอบครัวคนพิการ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่คนพิการและครอบครัวคนพิการ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ร่วมงานถนนสายวัฒนธรรมบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
ร่วมงานถนนสายวัฒนธรรมบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในตำบลสำพันตา ๒๕๖๑
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในตำบลสำพันตา ๒๕๖๑ 
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปเห็ด ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปเห็ด ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลสำพันตา ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลสำพันตา ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทำโลชั่น สบู่เหลวมะขาม ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทำโลชั่น สบู่เหลวมะขาม ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสำพันตา ต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสำพันตา ต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ทัศนศึกษาศึกษาแหล่งเรียนรู้ในตำบลสำพันตา จำนวน ๑๕ แหล่งเรียนรู้
ทัศนศึกษาศึกษาแหล่งเรียนรู้ในตำบลสำพันตา จำนวน ๑๕ แหล่งเรียนรู้ 
โครงการอบรมการทำบายศรี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
โครงการอบรมการทำบายศรี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล บ้านแก้ง หมู่ที่ 4
กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล บ้านแก้ง หมู่ที่ 4 
โครงการโรงเรียน เรียนรู้ รีไซเคิล
โครงการโรงเรียน เรียนรู้ รีไซเคิล 
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 อบต.สำพันตา
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 อบต.สำพันตา 
โครงการในงานสัปดาห์ ล่องแก่งหินเพิง ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการในงานสัปดาห์ ล่องแก่งหินเพิง ประจำปี พ.ศ. 2561 
โครงการให้ความรู้การฟื้นฟูจิตใจและการดูแลตนเองของคนพิการ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
โครงการให้ความรู้การฟื้นฟูจิตใจและการดูแลตนเองของคนพิการ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 
โครงการให้ความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
โครงการให้ความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 
โครงการจูงลูกหลานเข้าวัดปฏิบัติธรรมนำความสุขสู่ครอบครัว ประจำปี 2560 วันที่ 7 สิงหาคม 2560 โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชตำบลสำพันตาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
โครงการจูงลูกหลานเข้าวัดปฏิบัติธรรมนำความสุขสู่ครอบครัว ประจำปี 2560 วันที่ 7 สิงหาคม 2560 โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชตำบลสำพันตาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา 
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 
นวัตกรรมนโยบายสาธารณะ เรื่อง การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาชีพของสตรีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (การทำสบู่สมุนไพร และยาดมไบราณ) ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
นวัตกรรมนโยบายสาธารณะ เรื่อง การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาชีพของสตรีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (การทำสบู่สมุนไพร และยาดมไบราณ) ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 
โครงการให้ความรู้การใช้ยาในผู้สูงอายุ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560
โครงการให้ความรู้การใช้ยาในผู้สูงอายุ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 
มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559
มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 
การจัดนวัตกรรมนโยบายสาธารณะ เรื่อง พอเพียงนำหน้า ชราสุขใจ สูงวัยด้วย ภูมิปัญญา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
การจัดนวัตกรรมนโยบายสาธารณะ เรื่อง พอเพียงนำหน้า ชราสุขใจ สูงวัยด้วย ภูมิปัญญา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560  
การจัดทำนวัตกรรมปัจจัยเสี่ยวและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ  เรื่อง เกษตรกรรอบรู้กฎหมายรุ้ทันป้องกันสู่ชมุชน ในวันที่ 1 มีนาคม 2560
การจัดทำนวัตกรรมปัจจัยเสี่ยวและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง เกษตรกรรอบรู้กฎหมายรุ้ทันป้องกันสู่ชมุชน ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 
การจัดนวัตกรรมปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัยป้องกันภัยชุมชน ในวันที่ 30 มกราคม 2560
การจัดนวัตกรรมปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัยป้องกันภัยชุมชน ในวันที่ 30 มกราคม 2560 
การจัดทำนวัตกรรมการจัดปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง เห็ดยุคใหม่สู่วิถีไทยดั้งเดิม ในวันที่ 25 มกราคม 2560
การจัดทำนวัตกรรมการจัดปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง เห็ดยุคใหม่สู่วิถีไทยดั้งเดิม ในวันที่ 25 มกราคม 2560 
การจัดทำนวัตกรรมนโยบายสาธารณะ เรื่อง ศิลปะขนมไทยโยงใยเยาวชนต้นแบบ ในวันที่ 18 มกราคม 2560
การจัดทำนวัตกรรมนโยบายสาธารณะ เรื่อง ศิลปะขนมไทยโยงใยเยาวชนต้นแบบ ในวันที่ 18 มกราคม 2560 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้ความรู้ผู้สูงอายุในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560
โครงการส่งเสริมอาชีพให้ความรู้ผู้สูงอายุในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 
โครงการการส่งเสริมอาชีพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมัก ในวันที่ 5 เมษายน 2560
โครงการการส่งเสริมอาชีพการผลิตและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมัก ในวันที่ 5 เมษายน 2560 
โครงการการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2560
โครงการการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2560 
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ฺ 2560
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ฺ 2560 
อปพร ร่วมใจ อำนวยความสะดวก รักษาความเรียบร้อยและบริการประชาชนในงานถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อปพร ร่วมใจ อำนวยความสะดวก รักษาความเรียบร้อยและบริการประชาชนในงานถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2560
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปี 2560 
โครงการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ (ชุมชนต้นแบบ)
โครงการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ (ชุมชนต้นแบบ)  
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า ประจำปี 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า ประจำปี 2560 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 
อบรมอาชีพสานตะกร้า 6 กุมภาพันธ์ 2560
อบรมอาชีพสานตะกร้า 6 กุมภาพันธ์ 2560 
โครงการปลูกฝังสร้างเด็กกตัญญูรอบรู้เรื่องสุขภาพ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการปลูกฝังสร้างเด็กกตัญญูรอบรู้เรื่องสุขภาพ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560 
โครงการอบรมการทำขนมกุยช่าย
โครงการอบรมการทำขนมกุยช่าย 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์ (ดูเบอร์โทรติดต่อ)
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615